Kernwaarden

Analoog aan haar visie op de Nederlandse samenleving staat TANNET voor een netwerkorganisatie die zich laat herkennen door:

Openheid, Respect en ruimte voor Diversiteit.

Openheid

TANNET wil actief gericht zijn op de Nederlandse samenleving met het accent op die thema’s waar TANNET vanuit haar netwerkleden en identiteit ook recht van spreken heeft. TANNET realiseert zich dat deze gerichtheid op de Nederlandse samenleving en haar waarden soms op gespannen voet kan staan met waarden die wellicht vanuit de etnische achtergrond van de TANNET netwerkleden meegegeven kunnen zijn. Het zoeken naar een eigen invulling ervan, de dialoog erover hoort voor TANNET bij de open houding die zij nastreeft. De openheid kenmerkt zich voorts door de keuze van TANNET om zich niet te willen verbinden aan een (partij-)politieke ideologie of religieuze stroming.

Respect

Het hebben van een open houding is voor TANNET direct en onlosmakelijk verbonden met respect. Hier horen vanzelfsprekend de waarden betrouwbaarheid en integriteit bij. Respect voor opvattingen, meningen, achtergronden en politieke en/of religieuze stromingen vanuit een democratische houding. Want respect zonder een democratische overtuiging is een loos begrip. Voor TANNET betekent respect ook het aannemen van een positieve houding – maar niet kritiekloos – en respect voor de eigen positie. Hier past geen houding bij van het duiken in de slachtofferrol of het opereren vanuit de verdediging. TANNET wil opereren vanuit de kracht en de maatschappelijke positie van haar netwerkleden. TANNET kan de maatschappelijke positie van haar netwerkleden immers nog beter benutten om participatie van de Turkse Nederlanders te bevorderen.

Diversiteit

Diversiteit betekent voor TANNET een open en respectvolle houding met geloof in de kracht van biculturaliteit, verscheidenheid en pluriformiteit. Diversiteit is ook wat TANNET zoekt in de dialoog en het debat. TANNET wil gekenmerkt worden door een veelkleurig geluid en niet beperkt worden door één-dimensionale standpunten. Dit is wat netwerkleden van TANNET onderscheidt en meerwaarde biedt op de posities waar zij actief zijn. Dit is wat meer zichtbaar mag worden in de maatschappij en ook TANNET doet onderscheiden van andere netwerkorganisaties. Daarom is een ieder die zich kan vinden in de visie van TANNET welkom om zich aan te sluiten, ook degenen zonder een Turkse achtergrond.

X